مقاله مطالعه ديناميك جمعيت، رشد و احياي لاروي در دوكفه اي Mytilaster lineatus در سه منطقه ساحلي نور، اميرآباد و خزرآباد از سواحل جنوبي درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۸۴ تا ۵۹۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه ديناميك جمعيت، رشد و احياي لاروي در دوكفه اي Mytilaster lineatus در سه منطقه ساحلي نور، اميرآباد و خزرآباد از سواحل جنوبي درياي خزر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميكرواكوسيستم
مقاله Mytilaster lineatus
مقاله ديناميك جمعيت
مقاله كوهورت
مقاله رشد
مقاله درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد و احياي (recruitment) دوكفه اي Mytilaster lineatus ازگونه هاي غيربومي درياي خزر در سه منطقه از سواحل جنوبي مورد مطالعه قرار گرفت. اين گونه بر روي پايه هاي سنگي و صخره اي ميكرواكوسيستمهايي را ايجاد مي كند. از سه ايستگاه مورد مطالعه (اميرآباد، خزر آباد، نور) ماهانه از خرداد سال ۱۳۸۲ به مدت يكسال از مساحت معيني (۴۳cm2) از تكيه گاههاي صخره اي و سنگي نمونه برداري انجام شد. در مجموع طول صدف تعداد ۶۲۸۴ نمونه دوكفه اي و وزن خشك و وزن ماده آلي ۱۸۸۸ نمونه اندازه گيري شد. تفكيك كوهورتهاي طولي جمعيت دوكفه اي وجود يك كوهورت غالب(CA)  در هر سه ايستگاه و كوهورتهاي B وA+B  را در ايستگاههاي نور و خزرآباد نشان داد. تجزيه و تحليل آماري داده هاي به دست آمده نشان داد ميانگين طولي كوهورتA  در ايستگاههاي اميرآباد و خزرآباد نسبت به ايستگاه نور بالاتر است، درحالي كه بين مناطق اميرآباد و خزرآباد اختلاف معني داري وجود ندارد (p<0.05). همچنين تراكم جمعيت در ايستگاه نور نسبت به ايستگاههاي اميرآباد و خزرآباد بالاتر مي باشد .(p<0.05) اگر چه در طول دوره مطالعه، احياي لاروي در بندر اميرآباد مشاهده نشد، اما اين فرآيند در جمعيت نور در مرداد ۱۳۸۲ با متوسط طولي ۱٫۲ ميلي متر و در جمعيت خزرآباد در شهريور ۱۳۸۲ با متوسط طول ۳ ميلي متر به نحوي بيانگر زمان توليد مثل دوكفه اي در تابستان مي باشد. مقايسه مقادير طول صدف با وزن خشك و وزن ماده آلي همبستگي مثبت معني داري را بين طول صدف و وزن خشك  (R2=0.94, n=388)و طول صدف و وزن ماده آلي(R2=0.93, n=388)  نشان داد. همچنين معادلات W=0.139L2.6924(Re=10) و W=0.0717L2.6591(Re=16.3) به ترتيب براي ارتباط طول صدف و وزن خشك و طول صدف و وزن ماده آلي به دست آمد، كه مي توان به كمك آنها در مطالعات آتي از طول صدف Mytilaster lineatus براي تخمين وزن خشك و وزن آلي استفاده كرد.