سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی قنادزاده – گروه شیمی دانشگاه گیلان، رشت
عمید رنجکش – گروه شیمی دانشگاه گیلان، رشت
حسین قنادزاده – گروه شیمی دانشگاه گیلان، رشت
محمد محمدپور مقدم – گروه شیمی دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

اطلاعات باارزشس درب اره طبیعت و قدرت جاذبه در محلولهای مایع در کسرهای مولی مختلف را میتوان با مطالعه دی الکتریک بدست آورد . مقدار زیادی ازتحقیقـات در سالهای اخیر با مطالعه دی الکتریکی محلولهای قطبی با ساختار های مختلف و گروههای عاملی مختلف به منظور فهمیدن و مسیر کردن اطلاعات بیـشتر در بـاره رفتـار دی الکتریکی وشیمی محلولها روی داده است . خواص دی الکتریک فلوئوروبنزن ، کلروبنزن ، برموبنزن ، -۴ کلروبنزآلدهید و -۴ فلوئوروبنزآلدهید در ۱ و ۴ دی اوکسان درغلظت های مختلف و در دماهای ۲۹۸ ، ۳۰۸ و ۳۱۸ K اندازه گیری شده است . فاکتور تصحیح کیرکوود – فـروهلیچ ) ) g ثابـت دی الکتریـک اضـافی و انـرژی آزاد گیبس اضافی (ΔG)مخلوطها با استفاده ازمحاسبات تجربی و با استفاده از معادله وینکلمن – کویچ محاسبه شده است .