مقاله مطالعه رابطه بين نابرابري درآمد و رشد اقتصادي در مناطق شهري و روستايي كشور: كاربرد منحني كوزنتس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه رابطه بين نابرابري درآمد و رشد اقتصادي در مناطق شهري و روستايي كشور: كاربرد منحني كوزنتس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله مناطق شهري و روستايي
مقاله نابرابري درآمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سراج زاده فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ادبيات توسعه اقتصادي، دو فرضيه متفاوت درباره كاهش فقر وجود داد. اول فقر بوسيله افزايش رشد اقتصادي و بهبود توزيع درآمد كاهش مي يابد. دوم رشد اقتصادي فزاينده ممكن است توزيع درآمد را بدتر كند. در همين راستا، مطالعه حاضر تلاش كرده است تا چگونگي تغييرات نابرابري درآمدي در مناطق شهري و روستايي تمامي استان هاي كشور را در فرآيند رشد اقتصادي استاني در طول سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۷۹ با استفاده از داده هاي تابلويي در قالب منحني كوزنتس آزمون نمايد. نتايج نشان مي دهد كه ارتباط N شكلي بين نابرابري درآمد و درآمد سرانه مناطق شهري استانها وجود دارد. در حاليكه در مناطق روستايي رابطه N شكل معكوسي مشاهده شده است. همچنين يك درصد افزايش در درآمد سرانه استان ها، به طور متوسط نابرابري درآمدي را در مناطق شهري ۰٫۴۴ درصد افزايش مي دهد، در حالي كه همين ميزان افزايش در درآمد سرانه استان ها باعث كاهش ۰٫۴۱ درصدي نابرابري درآمد در مناطق روستايي مي شود. بنابراين، همگام با دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر، لزوم اجراي برنامه هاي مبارزه با فقر و كاهش نابرابري درآمدي در كشور و بخصوص در مناطق شهري پيشنهاد مي شود.