سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالحسین رضایی نژاد – استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
جرمی هربینسن – استادیار گروه باغبانی دانشکده واخنینگن هلند
اولکه ون میترن – دانشیار گروه باغبانی دانشکده واخنینگن هلند

چکیده:

روزنه های هوایی، با کنترل تبادلات گازی اندام های فتوسنتز کننده گیاهان، نقشی اساسی در اکثر فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه دارند. مطالعه رفتار سلولهای روزنه در قسمت های مختلف اندام فتوسنتز کننده بدون تخریب آن اندام و در زمانی کوتاه از نیاز های مهم پژوهشگران علوم گیاهی و کشاورزی است. در شرایط تنش خشکی با بسته شدن روزنه ها میزان دی اکسید کربن داخل برگ کاهش یافته و فتوسنتز کاهش می یابد. بنابراین عکسبرداری از عملکرد کوانتومی انتقال الکترون در فتوسیستم II فتوسنتز(ΦPSII) بایستی بتواند میزان باز و بسته بودن روزنه ها را برآورد کند به شرط اینکه از تنفس نوری جلوگیری شود. در این مقاله سعی شده است با مطالعه رابطه بین ΦPSII در شرایط اکسیژن پایین با رفتار روزنه های هوایی و ایجاد تصویری از ΦPSII برگ گیاه برگ بیدی در حالت های شاهد، تنش خشکی و رفع تنش (rehydration) روشی نوین با مزایای بسیار جهت مطالعه رفتار روزنه های هوایی در واکنش به عوامل محیطی معرفی گردد.