مقاله مطالعه رابطه تعهد سازماني پرستاران با سبک ‌هاي مديريت سرپرستاران در بخش هاي درماني جانبازان بستري: سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۲۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه رابطه تعهد سازماني پرستاران با سبک ‌هاي مديريت سرپرستاران در بخش هاي درماني جانبازان بستري: سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک مديريت
مقاله تعهد سازماني
مقاله جانبازان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قياسي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت پور ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: احساني چيمه الهام
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: افكار ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه تعهد سازماني پرستاران با سبک‌ هاي مديريت سرپرستاران بخش هاي درماني جانبازان بستري در بيمارستان در سال ۱۳۸۹ به انجام رسيد.
مواد و روش ‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي – پيمايشي بوده که براي گردآوري داده ها از دو پرسشنامه استاندارد تعهد سازماني و سبک مديريت مشارکتي – آمرانه استفاده گرديد و داده هاي گردآوري شده بوسيله تکنيک هاي آمار استنباطي تحليل گرديد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش در مورد ۱۲۴ نمونه مورد مطالعه نشان داد که ميانگين نمره تعهد سازماني پرستاران در مجموع برابر ۲٫۴۲۴۰ بود، همچنين ميانگين نمرات چهار سبک مديريت به اين شرح بود که ميانگين نمره کسب شده سبک استبدادي يا آمرانه برابر ۰٫۱۱۶، سبک خيرخواهانه برابر ۰٫۲۰۶-، سبک مشورتي برابر ۰٫۷۳۸ و سبک مشارکتي برابر ۰٫۹۹۸ بود.
نتيجه گيري: با توجه به وجود همبستگي مثبت بين سبک مديريت مشارکتي سرپرستاران با تعهد سازماني پرستاران در مراکز مورد مطالعه، اين شيوه مديريت مي تواند راهکاري مناسب براي افزايش بهره وري کادر پرستاري در ارايه خدمات هر چه بهتر براي جانبازان جنگ تحميلي در بخش هاي درماني و تخصصي بيمارستان هاي سراسر کشور باشد.