مقاله مطالعه رابطه ميزان بيماري بلاست برنج در مراحل مختلف رشد با خسارت محصول در شرايط آلودگي طبيعي در استان گيلان (رشت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۹۳ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه رابطه ميزان بيماري بلاست برنج در مراحل مختلف رشد با خسارت محصول در شرايط آلودگي طبيعي در استان گيلان (رشت)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري بلاست
مقاله برنج
مقاله آلودگي طبيعي
مقاله خسارت محصول Magnaporthe grisea

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاداشت دهكايي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: نحوي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ايزديار منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: دودابي نژاد ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرهنگ حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي تعيين خسارت محصول برنج ناشي از بيماري بلاست (Magnaporthe grisea) در مراحل مختلف رشد، آزمايشي مزرعه اي در موسسه تحقيقات برنج ايران، رشت اجرا گرديد. رقم برنج بومي هاشمي در كرت هايي به ابعاد ۴×۳ متر و در چهار تكرار براي هر مرحله از ارزيابي (تيمار) نشاكاري گرديد. سپس در مراحل ۴۰ و ۵۰ روز پس از نشاكاري، ۱۵ و ۲۵ روز پس از ظهور خوشه و همزمان با برداشت، به ترتيب درصد آلودگي سطح برگ و بلاست خوشه از نمونه هاي تهيه شده از كرت هاي آزمايشي در شرايط آلودگي طبيعي اندازه گيري شدند. پس از هر مرحله از ارزيابي بيماري، با مصرف قارچ كش تري سيكلازول از توسعه بيماري در تيمار مذكور جلوگيري بعمل آمد. در هر مرحله از ارزيابي از آناليز رگرسيون خطي براي محاسبه درصد خسارت محصول ناشي از بلاست برگ و خوشه استفاده گرديد. فقط معادله y=-0.74+0.5x(R2=0.91*) براي تعيين خسارت محصول(y)  (كيلوگرم) ناشي از درصد بلاست خوشه(x) و در مرحله برداشت از تيماري كه در تمام مراحل رشد از قارچ كش استفاده نشده بود، معني دار تشخيص داده شد. بعلاوه اين تيمار تاثير بيشتري در افزايش دانه هاي پوك نسبت به ساير تيمارها داشته است. مصرف سطوح مختلف كود اوره تاثير معني داري در ايجاد تفاوت در ميزان بيماري بلاست و افزايش آن، به علت دماي بالا در بيشتر مراحل حساس دوره رشد برنج نشان نداد.