مقاله مطالعه رخساره ها، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند هاي جهرم و آسماري در مقطع کفترک، جنوب شرقي شيراز (استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه رخساره ها، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند هاي جهرم و آسماري در مقطع کفترک، جنوب شرقي شيراز (استان فارس)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميکرو فاسيس
مقاله چينه نگاري سکانسي
مقاله سازند هاي آسماري و جهرم
مقاله شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني سميه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق مقطع چينه شناسي تحت عنوان مقطع کفترک مربوط به سازند هاي جهرم و آسماري انتخاب شده اند. در مجموع ضخامت رسوبات اين مقطع ۲۸۶ متر مي باشد .به طور کلي ميکرو فاسيس هاي شاخص در سازند جهرم شامل وکستون،پکستون،گرينستون و ميکروفاسيس هاي دولوميتي و آهک دولوميتي است که اين ميکروفاسيس ها در گروه هاي محيطي A (رخساره هاي پهنه جزر و مدي)، B (رخساره هاي لاگون) و C (رخساره هاي (Shoal قرار گرفته اند؛ و ميکروفاسيس هاي سازند آسماري شامل مادستون، وکستون،پکستون و گرينستون مي باشد که اين ميکروفاسيس ها در گروه هاي محيطي A (رخساره هاي پهنه جزر و مدي)، B (رخساره هاي لاگون) و C (رخساره هاي Shoal)، D (رخساره هاي درياي باز) مي باشند. عناصر آلوکم و تخريبي اين ميکروفاسيس ها در سازند هاي جهرم و آسماري شامل اينترا کلاست، بيوکلاست، اکسترا کلاست و پلوئيد است. در مجموع به لحاظ مطالعات چينه نگاري سکانسي رسوبات سازند جهرم، شامل يک سکانس رسوبي درجه ۳ و رسوبات سازند آسماري شامل دو سکانس رسوبي درجه ۳ مي باشد.