سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی ثابت قدم – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ، دانشگاه تربیت معلم
فرج ا… فیاضی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم
سادات فیض نیا – استاد دانشکده منابع طبیعی واحد کرج ، گروه احیا مناطق خشک و بیابانی ، دا
نادر جلالی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ،جهاد کشاورزی

چکیده:

مقاله حاضر در بر دارنده روش مطالعه رسوب دهی و بر رسی حساسیت سازندها به فرسایش در حوضه کسیل – نسا است که یکی از حوضه های آبخیز رودخانه کرج میباشد و شامل زیرحوضه های کسیل ، اشترک و نسا است . این حوضه در زون البرز مرکزی واقع شده است . در این مطالعه ابتدا از سرشاخه های هر آبراهه نمونه برداری و پس از انجام دان ه بندی و مطالعات سنگ شناسی بر روی غربال ها ، اندیس فرسایش سازندها محاسبه شد . همچنین با استفاده از عوامل ۹ گانه ، مدل PSIAC ، شدت رسوبدهی هر زیرحوضه محاسبه شد . با مقایسه داده های حاصل از مطالعات رسوب شناسی با داده های مدل PSIAC ، مشخص گردید که اندیس فر سایش ، با توجه به ل یتولوژی ، ش یب ، پوشش گیاهی و … ، از یک زیرحوضه به زیرحوضه دیگر برای یک سازند متفاوت است و حتی در یک زیرحوضه مقدار رسوبدهی و حساسیت به فرسایش برای یک سازند متفاوت میباشد .