سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمهدی ثابت قدم – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تربیت معلم
فرج ا… فیاضی – استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم
سادات فبض نیا – استاد دانشکده منابع طبیعی واحد کرج گروه احیا مناطق خشک و بیابانی دانشگ
نادر جلالی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد کشاورزی

چکیده:

مقاله حاضر در بردارنده روش مطالعه رسوب شناسی و بررسی حساسیت سازندها به فرسایش در حوضه کسیل-نسا است که یکی از حوضه های آبخیز رودخانه کرج می باشد و شامل زیرحوضه های کسیل، اشترک و نسا است. این حوضه در زون البرز مرکزی واقع شده است. در این مطالعه ابتدا از سرشاخه های هر آبراهه نمونه برداری و پی از دانه بندی و مطالعات سنگ شناسی و بر روی غربال ها، اندیس فرسایش سازندها محاسبه شد. همچنین با استفاده از عوامل ۹ گانه مدل PSIAC شدت رسوبدهی هر زیرحوضه محاسبه شد. با مقایسه داده های حاصل از مطالعات رسوب شناسی با داده های مدل PSIAC مشخص گردید که اندیس فرسایش با توجه به لیتولوژی، شیب، پوشش گیاهی و … از یک زیرحوضه به زیرحوضه دیگر برای یک سازند متفاوت می باشد و حتی در یک زیر حوضه مقدار رسوبدهی و فرسایش پذیری برای یک سازند متفاوت است.