سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمهدی ثابت قدم – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تربیت معلم
فرج ا… فیاضی – استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم
سادات فبض نیا – استاد دانشکده منابع طبیعی واحد کرج گروه احیا مناطق خشک و بیابانی دانشگ

چکیده:

امروزه فرایندهای فرسایش و رسوب گذاری مباحثی هستند که در علوم مختلفی چون زمین شناسی، جغرافیای طبیعی، آبخیزداری و غیره مطرح می باشند. در این میان نحوه تشکیل رسوب و انتقال و رسوبگذاری آن دارای اهمیت می باشد. فرسایش یک پدیده طبیعی است و وقوع آن اجتناب ناپذیر می باشد، ولی فعالیت انسان می تواند بر آن تاثیرگذار باشد و باعث افزایش نرخ فرسایش گردد. مقاله حاضر در بردارنده روش مطالعه رسوب شناسی و بررسی حساسیت سازندها به فرسایش در حوضه آزادبر است که یکی از حوضه های آبخیز رودخانه کرج می باشد و شامل ۱۰ زیرحوضه است. این حوضه در زون البرز مرکزی واقع شده است. در این مطالعه ابتدا از سرشاخه های هر آبراهه نمونه برداری شد. پس از انجام دانه بندی، رسم نمودارهای مربوطه و محاسبه پارامترهای آماری مانند میانگین (Mz)، انحراف معیار ترسیمی جامع (جور شدگی) کج شدگی ترسیمی و کشیدگی مشخص شد که مقدار میانگین دارای روند مثبت است. مقدار جورشدگی برای همه زیرحوضه ها بد تا خیلی بد مقدار کشیدگی متوسط تا پهن و مقدار کج شدگی مثبت می باشد همچنین مشخص گردید که اندیس فرسایش از یک زیرحوضه به زیرحوضه دیگر برای یک سازند متفاوت می باشد.