سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدصادق یاوری –
کاظم رنگزن –
علی اکبر بیدختی – موسسه ژوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه بحرکان با موقعیت جغرافیاییُ۲۴ o49 وُ۴۳ o 49طول شرقی وُ۵۳ o 29 وُ۰۵ o 30عرض شمالی در جنوب استان خوزستان واقع شده است. از آنجایی که بیشترین منابع نفتی دنیا در خلیج فارس واقع شده و در این منطقه تنوع بالایی از موجودات زنده را شاهد هستیم دستیابی به اطلاعات کامل و جامع برای بنادر تجاری و صیادیاز اهمیت خاصی برخوردار است.
به منظور برآورد رسوب و جریانهای ساحلی با استفاده از داده های سنجنده LissIII از ماهواره I R S هندوستان، پارامترهای فیزیکی مربوطه استخراج شده از این داده ها مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تعیین نقش و اثر هر یک از این پارامترها در برآورد رسوب و جریان به داده های میدانی(رسوب و جریان ) در زمان گذر ماهواره از منطقه نیاز بود. بر این اساس در مرحله نخست پس از انتخاب محدود مورد مطالعه، مختصات جغرافیایی آن با استفاده از سامانه GPS تعیین گردید. سپس در ۹ ایستگاه عملیات میدانی، نمونه برداری رسوب معلق و اندازه گیری پارامترهای فیزیکی آب( دما، شوری، چگالی، سرعت و جهت جریان آب ) ونیز اندازه گیری سرعت و جهت باد، همزمان با گذر ماهواره انجام شد و میزان رسوب از آب نمونه برداری شده در آزمایشگاه به روش وزنی _حرارتی تعیین گردید. همچنین مشخصه‌ی جریان در ۹ ایستگاه ومنطقه‌ی مطالعاتی به روش آنالیز برداری تعیین گردید.
بر روی تصاویر ماهواره ای درج ایستگاههای ۹ گانه و عملیات پیش پردازش و پردازش انجام و محدوده‌ی مطالعاتی بر روی تصویر رقومی سازی شد. با انجام عملیات ریاضی بر روی تصاویر، عوامل مؤثر درتعیین رسوب نقش داشتند مشخص و با داده های میدانی مورد آزمون همبستگی قرار گرفتند. رابطه شاخص های بدست آمده از داده های ماهواره ای با داده های میدانی با استفاده از آزمون همبستنگی بررسی شد و رابطه ی خطی معنی داری بدست آمد که قادر به برآورد میزان رسوب از روی DN تصویر بود.