مقاله مطالعه رشد باكتري Staphylococcus aureus در فيله هاي ماهي كپور نقره اي فرآوري شده با نمك و نيسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۹۳ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه رشد باكتري Staphylococcus aureus در فيله هاي ماهي كپور نقره اي فرآوري شده با نمك و نيسين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمك
مقاله نيسين
مقاله Staphylococcus aureus
مقاله فيله كپور نقره اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چوبكار نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده بستي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ساري عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ملك شاهي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي غزال
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوي راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تقاضا براي استفاده از نگهدارنده هاي طبيعي از جمله باكتريوسين ها جهت كنترل ميكروارگانيسم هاي با منشا مواد غذايي در فراورده هاي دريايي رو به افزايش است. اين مطالعه به منظور ارزيابي اثرات ضد ميكروبي نيسين بر باكتري استافيلوكوكوس اورئوس در فيله كپور نقره اي شور سبك و سنگين (۴ و ۸ درصد نمك) صورت گرفت. اثر غلظت هاي مختلف نيسين (۰، ۰٫۱۵، ۰٫۲۵، ۰٫۷۵ و ۱٫۵ ميكروگرم بر ميلي ليتر) بر رفتار رشد استافيلوكوكوس اورئوس در شرايط نامناسب يخچالي (۱۰ درجه سانتيگراد) از طريق سنجش ميزان رشد باكتري در فيله ماهي شور بررسي شد. نتايج نشان داد كه تاثير غلظت هاي مورد استفاده از نيسين در جلوگيري از رشد باكتري استافيلوكوكوس اورئوس در هر دو نوع ماهي شور سبك و سنگين نسبت به گروه كنترل معني دار بوده است (p<0.05). اين مطالعه نشان داد كه نيسين داراي اثر بازدارندگي بر رشد استافيلوكوكوس اورئوس است و مي تواند به عنوان يك نگهدارنده طبيعي در ماهي شور سبك و سنگين مورد توجه قرار گيرد.