مقاله مطالعه رشد تكاملي گانگليون گردني سينه اي (ستاره اي) در جنين گوسفند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه رشد تكاملي گانگليون گردني سينه اي (ستاره اي) در جنين گوسفند
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گانگليون گردني سينه اي
مقاله گانگليون ستاره اي
مقاله رشد تكاملي
مقاله جنين
مقاله گوسفند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نژاد جمال
جناب آقای / سرکار خانم: گيلان پور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رادمهر بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گوسفند حيواني است كه به عنوان مدل تجربي در پژوهش هاي مختلف دامپزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد. مطالعه رشد تكاملي گانگليون گردني سينه اي اين دام در مراحل جنيني به روشن شدن آناتومي پيچيده سيستم عصبي سمپاتيك گوسفند بالغ و ارتباطات مورفولوژيكي بين اين گانگليون و ساختارهاي مجاور آن كمك بسيار مي كند. هدف از اين پژوهش، مطالعه رشد تكاملي گانگليون گردني سينه اي گوسفند از نظر موفولوژي و مورفومتري با توجه به شاخص هاي سمت بدن و جنس در طول دوره جنيني است. اين پژوهش بر روي ۱۸ تا جنين گوسفند انجام شد. سن تخميني جنين ها از ۱۱ هفتگي تا ۱۶ هفتگي بود. نمونه ها به سه گروه سني تقسيم شدند. از نظر مورفولوژي، وضعيت به هم پيوستن گانگليون گردني خلفي و گانگليون هاي ابتدايي بخش سينه اي زنجير سمپاتيك مورد مطالعه قرار گرفت. در مطالعه مورفومتري، طول و عرض گانگليون اندازه گيري شد. آناليز يافته ها با آزمون هاي آماري واريانس يك طرفه (ANOVA) و آزمون تكميلي توكي (TUKEY) صورت گرفت. الگوي غالب در جنين هاي مورد مطالعه در هر دو سمت بدن، الگوي گانگليون گردني خلفي و گانگليون اول سينه اي است. تفاوت ميانگين هاي به دست آمده براي طول و عرض گانگليون در هفته هاي نزديك به يكديگر معني دار نبود (p>0.05) ولي با افزايش فاصله سني (بين ۱۱ هفتگي و ۱۶ هفتگي) تفاوت موجود معني دارمي گردد (p<0.05) بين طول گانگليون و شاخص هاي سمت بدن و جنس رابطه معني داري وجود نداشت (p>0.05) نتايج اين مطالعات مي تواند در ارتباط با رشد تكاملي و تغييرات سلولي گانگليون هاي سمپاتيكي به ويژه گانگليونگردني سينه اي مفيد باشد.