مقاله مطالعه رشد و متابوليسم گونه پروبيوتيکي لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس La5 در شير استريليزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه رشد و متابوليسم گونه پروبيوتيکي لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس La5 در شير استريليزه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبيوتيک
مقاله لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس
مقاله فروکتوز
مقاله دما
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي دره آبي هيوا
جناب آقای / سرکار خانم: كريم گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعاليت بيولوژيکي پروبيوتيکها تحت تاثير فاکتورهاي مختلف محيطي قرار گيرد که هر کدام از اين عوامل مي تواند بر عملکرد و نيز ميزان رشد آنها در توليد فرآورده هاي پروبيوتيکي موثر باشد. هدف از مطالعه حاضر تعيين تاثير فروکتوز، دوزهاي ۰٫۵، ۱، ۱٫۵ و ۲ درصد مايه کشت اوليه و دماهاي ۳۵، ۳۸، ۴۱ و ۴۴ درجه سانتي گراد بر سرعت رشد و متابوليسم لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس La5 در شير استريليزه بوده است. براي اين منظور از شير تخمير شده با لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس La5 بعنوان مايه کشت جهت تلقيح در نمونه هاي شير استفاده شد. براي انتخاب دماي مناسب از دماهاي متفاوت استفاده شد. اسيديته و pH نمونه هاي شير در طي ساعت متفاوت اندازه گيري و تعداد لاکتوباسيلوس در زمان هاي صفر، ۴ و ۸ ساعت بعد از گرمخانه گذاري شمارش گرديد براي ارزيابي تاثير فروکتوز ۰٫۷۵ درصد به نمونه شير اضافه گرديد سپس نمونه هاي شير همراه با نمونه شاهد در دماي ۴۱ درجه سانتي گراد گرمخانه گذاري شد و اسيديته، pH و تعداد لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس طبق برنامه زماني فوق الذکر مورد سنجش قرار گرفتند. هر کدام از اعمال فوق ۱۰ بار تکرار و اطلاعات توسط آزمونهاي آماري با هم مقايسه شدند. نتايج نشان داد که تعداد لاکتوباسيلوس و اسيديته در نمونه هاي شير گرمخانه گذاري شده در ۴۱ و ۴۴ درجه ساتي گراد بطور معني داري بيشتر از دماهاي ديگر بود (P<0.05). سرعت افزايش تعداد لاکتوباسيلوس در نمونه هاي حاوي ۲ درصد مايه کشت در ساعت چهارم گرمخانه گذاري بطور معني داري بيشتر از نمونه هاي ديگر بود (P<0.05). ولي اين تفاوت در ساعت ۸ بعد از گرمخانه گذاري معني دار نبود. تعداد لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و اسيديته در نمونه هاي شير حاوي فروکتوز بطور معني داري بيشتر از نمونه هاي کنترل بود (P<0.05). نتايج تحقيق نشان مي دهد که لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس La5 در ۴۱ درجه سانتيگراد بهتر از ساير دماها رشد کرده و اضافه کردن فروکتوز به شير سرعت رشد و متابوليسم آنرا افزايش مي دهد.