سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرحسین فرهبد – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای، سازما
سمیه عسگری – گروه پ

چکیده:

در این تحقیق چگونگی رفتار زمانی پالس های کوتاه اپتیکی حاصل از کاربرد روش خود – تزریقی برای تشدید گر ناپایدار خود – تصویر (SI-GSFUR() مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نقش زمان گشودگی دریچه اپتیکی سریع الکترونیک،تاخیر زمانی میان لحظه آغاز عمل سوئیچ – Q تا صدور فرمان برای شکل گیری و تقویت بازسازی پالس به روش خود – تزریقی به تلفات و ضریب بزرگنمایی هندسی تشدید گرM، به ازا شرایط دمش یکسان محیط فعال بررسی شد. نتایج محاسبات عددی با انچه اخیرا برای M=-2/2مشاهده شده است، مقایسه گردید که سازگاری مناسبی میان تجربه و محاسبه به دست آمد.