سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ولی ا… اسدی ملکشاه – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
وحید تقی خانی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
احمد رمضانی سعادت آبادی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله معادله حالت ساده شده SAFT با استفاده از معادله حالت قطبی-ورا برای کرات سخت اصلاح شده و معادله حالت جدیدی با عنوانGV-SSAFTجهت مطالعه رفتار فازی بخار- مایع سیالات خالص ارائه شده است. معادله حالت جدید علاوه بر اینکه مانند معادله حالت ساده شدهSAFTبرای سیالاتی که خاصیت تجمع پذیریندارند استفاده می شود از قابلیت بکارگیری در مطالعه رفتار فازی سیالاتی که خاصیت تجمع پذیری دارند نیزبرخوردار است. دقت نتایج حاصل از معادله حالتGV-SSAFTدر محاسبه فشار بخار و دانسیته فاز مایع برای سیالات خالص مورد مطالعه، با معادله حالت درجه سومPR و معادله حالت SSAFTمقایسه شده است. همچنیناز معادله حالت جدید در محاسبه کمیتهای تعادلی مانند کشش سطحی و گرمای نهان تبخیر برای سیالات مورد نظر در این کار استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که معادله حالت جدید از دقت مناسبی در مطالعه رفتار فازی سیالات خالص و نیز در ارائه مقادیر کمیت های ترمودینامیکی مطالعه شده در مقایسه بامعادلات حالتSSAFT و PR برخودار است