مقاله مطالعه رفتار لول خوردگي پارچه هاي حلقوي پودي يکروسيلندر با ساختمان هاي بافت متفاوت (تجربي و تئوري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۱۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه رفتار لول خوردگي پارچه هاي حلقوي پودي يکروسيلندر با ساختمان هاي بافت متفاوت (تجربي و تئوري)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لول خوردگي
مقاله حلقه
مقاله پارچه حلقوي
مقاله رج
مقاله رديف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه هدي
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ زاده نجار سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اصغريان جدي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تجزيه و تحليل رفتار لول خوردگي پارچه هاي حلقوي پودي يکرو سيلندر مي باشد. بدين منظور پارچه حلقوي پودي %۳۵ پنبه %۷۵- پلي استر در سه طول حلقه و چهار طرح بافت متفاوت شامل بافتهاي ساده، حصيري،فرد پرتي و بافت با نام تجاري جودون توليد گرديد. رفتار لول خوردگي اين پارچه ها پس از استراحت خشک به دو روش تئوري و تجربي مورد بررسي قرار گرفتند. پس از اندازه گيري پارامترهاي اوليه پارچه و فاصله لول خوردگي، نيروي بازکردن لول خوردگي پارچه ها اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که با افزايش طول حلقه فاصله لول خوردگي و نيروي بازکردن لول خوردگي پارچه ها کاهش مي يابد و همچنين مشخص گرديد که بافت حصيري بيشترين لول خوردگي را در راستاي رديف و سپس بافتهاي ساده، فرد پرتي در راستاي رج به ترتيب بشترين لول خوردگي را دارند. کمترين ميزان لول خوردگي مربوط به پارچه با بافت جودون است.
سپس به منظور استفاده از تئوري ضريب پوآسون و مدول اوليه کششي نمونه ها اندازه گيري شد. بر اساس نتايج حاصل از مقايسات انجام شده، مشخص گرديد نيروي بازکردن لول خوردگي به صورت تئوري نسبت به نيروي باز کردن تجربي %۶۲، %۷۸٫۳ و -%۷۲۴٫۶ به ترتيب براي بافتهاي حصيري، ساده و فرد پرتي اختلاف نشان مي دهند.