سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عیسی حزباوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشی نهای کشاورزی.
سعید مینایی – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
برات قبادیان – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

در این تحقیق، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی میوه بامیه (. Hibiscus esculentus L ) در رطوبت بر پایه تر % ۷۳ / ۸۹ ارائه شده است . این ویژگی ها برای طراحی تجهیزات درو، فرآوری و حمل و نقل، دسته بندی و بسته بندی مورد نیاز م ی باشند. میانگین طول، عرض، ارتفاع، قطر میانگین هندسی، جرم و ضریب کرویت برای میوه بامیه به ترتیب برابر با ۱۱/۲۶ g ،۲۸/۹ mm ،۱۶/۵۲ mm ،۱۸/۰۸ mm ،۸۱/۳۲mm و ۳۵۷ / ۰ به دست آمد. میانگین حجم، چگالی جامد، چگالی توده و تخلخل برای بترتیب برابر با cm3 kgm ،۱۳/۹۴ -۳ kgm ،۸۲۵ -۳ ۳۷۶ و % ۳/ ۵۵ محاسبه شد . نتایج نشان داد که مساحت سطح، سطح تصویر در جهت محور Xها و در جهت محور Yها بترتیب برابر با cm2 cm ،۲۶/۵ ۲ ۱۰/۹۵ و cm2 10/61 می باشد. مطالعه ضریب اصطکاک بر روی برخی مواد مانند ورق گالوانیزه ، فولاد و آلومینیوم نشان داد که ضریب اصطکاک ایستا از ۶۶۲ / ۰ روی سطح گالوانیزه تا ۸۲۶ / ۰ بر سطح فولاد متغیر بود . علاوه بر آن نیروی شکست، تغییر شکل، انرژی شکست و چغرمگی در نقطه شکست برای میوه بامیه ب هترتیب برابر با ۰/۳ J ،۹/۰۲ mm ،۱۰۳/۲۲ N و kJm-3 21/52 تعیین شد.