سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا رنجبری – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
محسن راستی اردکانی – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
محمد جواهری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

به منظور تعیین ارزش رجحانی و مطالعه رفتار چرای گوسفند و بز در مراتع سمیرم، سه منطقه وردشت با تیپ Bromus tomentellus و Causinia bachtiarica ، پشمکان با تیپ Astragalus brachycalyx, Daphnae mucronata و گرموک با تیپ Astragalus Bromus tomentellus، Spp در شهرستان سمیرم انتخاب شد . جهت مقایسه رفتار چرای گوسفند و بز با استفاده از روش زمانی، ارزش رجحانی گونه های مرتعی درسه مرحله از فصل چرا مورد بررسی قرار گرفت . بدین ترتیب که در سه روز متوالی گوسفند و بز ی انتخاب و در زمانی که گوسفندان نیمه سیر بودند ارزش رجحانی تعیین شد . طرح بصورت کاملاً تصادفی با آزمون فاکتوریل که در آن گونه های دامی در دو سطح ( گوسفند و بز ) و مراحل چرا ی ی در سه سطح ( اوایل، اواسط و اواخر فصل چرا ) به اجرا در آمد . تعداد تکرار برای هر تیمار ۳ رأس دام در نظر گذفته شد . براساس نتایج حاصله ، بین گوسفند و بز در انت خاب گونه ها تفاوت آماری وجود داشت (P < 0/05) . از لحاظ میزان همبستگی رجحانیت و ترکیب پوشش گیاهی تفاوت معنی داری بین گوسفند و بز وجود نداشت، و این تفاوت به نحوی بود که در ابتدای فصل چرا درصد پوشش اثر بیشتری نسبت به تراکم و بسامد گونه ها در انتخاب یک گونه توسط گوسفند و بز داشته و این اثر در مراحل بعدی بسیار کاهش می یابد . بز به بوته ها و علفی ها بیش از گراسها توجه دارد و بر عکس گوسفند گراسها را بیشتر از علفی ها و بوته ها ترجیح می دهد.