سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدوحید اسلامی – استادیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه بیرجند
گورجیت گیل – عضو هیئت علمی دانشگاه آدلاید، استرالیا
گلن مکدونالد – عضو هیئت علمی دانشگاه آدلاید، استرالیا
بیل بلاتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آدلاید، استرالیا

چکیده:

تربچۀ وحشی (Raphanus raphanistrum L.) یک علف هرز رایج در محصولات زراعی در استرالیای جنوبی است . روابط رقابت داخل و بین گونهای گندم و تربچۀ وحشی تحت تأثیر تراکمهای مختلف هر دو گونه در شرایط مزرعه در دو سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ مورد مطالعه قرار گرفتند . این آزمایشها به صورت آرایش فاکتوریلی تراکم های مختلف گندم ۰) ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، و ۴۰۰ بوته در مترمربع ) و تربچۀ وحشی ۰) ، ۱۵ ، ۳۰ ، و ۶۰ بوته در متر مربع ) انجام گرفتند . آزمایش ها در شرایط کشت خالص نشان دادند که رقابت داخل گونهای در تربچۀ وحشی به مراتب بیش تر از گنندم است . قابلیت رقابت نسبی (RCA) گندم در برابر تربچۀ وحشی در شرایط کشت مخلوط این دو گونه نشان داد که بسته به مرحله رشد، هر گیاه تربچۀ وحشی به اندازه . ۱/۴ تا ۸ بوته گندم قدرت رقابتی دارد . نتایج این تحقیق نشان میدهند که قابلیت رقابت نسبی تربچه وحشی در زمانی که رشد گندم آهسته است به طور قابل توجهی افزایش مییابد . در این مطالعه مدارکی دال بر
وجود اختلاف آشیانۀ اکولوژیکی ( نیچ ) دو گونه وجود دارد که در واقع نشان می دهد رشد این دو گونه فقط به طور جزئی به وسیلۀ منابع محیطی مشترک محدود میگردد