مقاله مطالعه روابط بين صفات مورفولوژيک، زراعي و کيفي در توده هاي اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه روابط بين صفات مورفولوژيک، زراعي و کيفي در توده هاي اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرس
مقاله کيفيت علوفه
مقاله همبستگي
مقاله تجزيه رگرسيون
مقاله تجزيه به عامل ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به منظور بهره گيري از روش هاي تجزيه و تحليل چندمتغيره در بررسي تنوع ژنتيکي، تشخيص روابط بين صفات (مورفولوژيک، زراعي و کيفي) و تعيين صفات سهيم در توجيه تنوع عملکرد توده هاي اسپرس بومي به اجرا درآمد. تعداد 10 توده اسپرس در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در مزرعه پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که همبستگي عملكرد علوفه خشك با صفات عملكرد علوفه تر، درصد ماده خشك، درصد فيبر خام، درصد ساقه و تعداد ساقه در واحد سطح مثبت و با درصد برگ، درصد پروتئين خام، تعداد روز تا ۵۰ درصد سبز شدن و گلدهي منفي و معني دار بود. همبستگي ارتفاع بوته با عملکرد علوفه معني دار نبود ولي ارتفاع بوته با تعداد ساقه در بوته (به عنوان يکي از اجزاي عملکرد) همبستگي معني داري را دارا بود. تجزيه به عامل ها، براي كليه صفات، پنج عامل پنهاني را مشخص نمود كه بيش از ۸۰ درصد از تنوع موجود را توجيه نمودند و به ترتيب، عامل كيفيت علوفه، حجم بوته، اجزاي عملكرد بوته، توان پنجه دهي و سرعت سبز شدن نام گذاري گرديدند. بر مبناي نتايج رگرسيون گام به گام، صفات درصد ساقه در ماده خشک، ارتفاع بوته، روز تا سبز شدن و تعداد شاخه فرعي بيشترين تنوع عملکرد علوفه را توجيه نمودند و مي توانند به عنوان يک شاخص در گزينش قابل توصيه باشند. نتايج در انطباق با يافته هاي ساير محققان حاکي از سودمندي کاربرد روش هاي آماري چندمتغيره مذکور در بررسي روابط بين متغيرهاي مختلف کمي و کيفي در اسپرس مي باشد.