سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرضیه حاجی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید کمال کاظمی تبار – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
غلامعلی رنجبر – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهرداد عمواقلی طبری – معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور- بابل

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین روابط میان عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ۶۰ ژنوتیپ برنج در موسسه تحقیقات برنج کشور در بابل در سال ۱۳۸۵ انجام گرفت. در این تحقیق ۱۸ صفت مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کلیه ژنوتیپ ها از نظر صفات مورد بررسی غیر از طول و عرض دانه تفاوت های معن ی داری دارند . ضریب همبستگی عملکرد شلتوک با طول لیگول (r=0/316) ، وزن خوشه (r=0/427) و درصد دانه پر در هر خوشه (r=0/546) مثبت و معنی دار بود و با صفت درصد دانه پوک در هر خوشه (r=0/546) همبستگی منفی و معنی داری داشت. نتایج تجزیه علیت حاکی از این بود که صفت طول خوشه به دلیل اثر مستقیم زیاد و مثبت و برخورد اری از اثر غیر مستقیم کم از طریق سایر صفات می تواند به عنوان معیار مناسب جهت گزینش وزن خوشه بیشتر در نظر گرفته شود . به طور کلی با تکیه بر صفاتی مانند وزن خوشه و طول خوشه می توان به طور غیر مستقیم نسبت به گزینش برای عملکرد شلتوک در هر بوته اقدام کرد.