سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کیانوش چقامیرزا – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
عزت اله فرشادفر – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی روابط بین عملکرد و اجزا آن در نخود آزما یشی بصورت یک طرح آگمنت (حجیم شده ) بر روی ۱۰۳ ژنوتیپ نخود تیپ کابلی در یافت شده از بانک ژن موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال کرج در سال زراعی ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه به مرحله اجرا در آمد . تجزیه هایواریانس، همبستگی و رگرس یون برروی داده های حاصل از آزما یش انجام شد . نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که صفاتی همچون تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در بوته ، وزن خشک بوته، ارتفاع بوته ، وزن صد دانه و عرض کانوپی همبستگی بالا و معنی داری با عملکرد دانه داشته و ضرایب همبستگی آن ها به ترتیب ۰/۷۷، ۰/۷۲، ۰/۶۷، ۰/۴۵ ، ۰/۳۱ و ۰/۲۳ بود . همچنین در تجزیه رگرسیون همین صفات با بیان ۷۷% از تغییرات مربوط به عملکرد وارد معادله رگرسیون شدند . نتایج آزمایش نشان داد که با توجه به تنوع کافی در بین ژنوتیپ ها ی مورد بررسی جهت گزینش برای بیشترین عملکرد دانه، صفاتی همچون تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه می توانند به عنوان توصیف کننده تغییرات بکار برده شوند