سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم جوادزاده – کارشناس ارشد خاکشناسی ، مرکز تحقیقات نیشکر ، شرکت توسعه نیشکر و صنایع ج
سیروس جعفری – رئیس بخش آب و خاک ، مرکز تحقیقات نیشکر ، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
مریم گرجی زاده – کارشناس ارشد شیمی ، مرکز تحقیقات نیشکر ، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

چکیده:

برای بررسی تغییرات فاکتورهای شیمیایی آب آبیاری و زه آبهای این فاکتورها از سال ۱۳۷۸ تاکنون بطور هفتگی تا حداکثر ۱۰ روزه در آزمایشگاهاندازه گیری شده است. در این مطالعه روابط رگرسیونی بین میزان کاتیونها و آنیونها و EC بررسی شد. برای آب آبیاری امیرکبیر ضریب همبستگی بین EC و فاکتورهایی مثل مجموع منیزیم و سدیم، سولفات و کلر و مجموع کاتیونها به ترتیب ۰/۹۱، ۰/۹۳ و ۰/۹۳ بود. بالا بودن این همبستگی نشان می دهد که عمده قابلیت هدایت الکتریکی آب ازکاتیونهای سدیم و منیزیم و یا آنیونهای کلر و سولفات ناشی می شود. ضریب همبستگی بین مجموع کاتیونها و EC در شش ماهه اول سال برای زه آبهای شرق ، غرب و امام خمینی (ره) به ترتیب ۰/۸۹، ۰/۹۲ و ۰/۶۴ و برای شش ماهه دوم آنها به ترتیب ۰/۹۱، ۰/۷۸ و ۰/۸۴ بود.