سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدباقر رهنما – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان،
عبداله مجتهدی – کارشناس ارشد ساز ههای هیدرولیکی
سعید اصطهباناتی – کارشناس آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا غفوری – کارشناس آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مطلبی که در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است، بررسی پارامترهای هیدرولیکی دخیل در راندمان روش تغذیه ازطریق حوضچه می باشد. بدین منظور یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن ارائه شده شده است . این برنامه با داده های ورودی توپوگرافی منطقه و مشخصات تاسیسات تغذیه مصنو عی و نیز اطلاعات هیدرومتری رودخانه، قادر به محاسبه میزان نفوذ، عمق جبهه مرطوب میزان تبخیر، دبی خروجی از دریچه تخلیه، حجم سرریز شده و ارتفاع آب در مخزن در هر گام زمانی مطالعه می باشد.برنامه فوق که از معادلات ارائه شده توسط آقایان گرین و امپت بهره می گیرد برای حوضچه شماره یک تاسیسات تغذیه مصنوعیکبوتر علی چای شبستر اجرا گردیده است و میزان نقشپارامترهایkضریب هدایت هیدرولیکی ) و ?تخلخل)و? ارتفاع مکش خاک ) در میزان نفوذ و راندمان این تاسیسات مورد بررسی قرار گرفته است