مقاله مطالعه روش توسعه خوشه صنعتي با رويکرد UNIDO در SME (مطالعه موردي توليد کنندگان قطعات خودرو استان آذربايجان شرقي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۳۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه روش توسعه خوشه صنعتي با رويکرد UNIDO در SME (مطالعه موردي توليد کنندگان قطعات خودرو استان آذربايجان شرقي)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوشه صنعتي
مقاله بنگاه هاي کوچک و متوسط
مقاله ارایه دهندگان خدمات توسعه کسب و کار
مقاله زنجيره ارزش
مقاله ماتريس اسوات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: پاسباني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه بررسي ساختار بنگاه هاي کسب و کار کوچک و متوسط توليد کننده قطعات خودرو و تعيين روابط ميان اين بنگاه ها با يکديگر، با تامين کنندگان، بازار و موسسه ها و نهادهاي مالي و اعتباري، مراکز تحقيقاتي و علمي درقالب مطالعات خوشه هاي صنعتي جهت ارایه مدل توسعه خوشه اي مي باشد.در اين پژوهش با انجام مطالعات شناختي خوشه بروش ميداني و با استفاده از ابزارهاي جمع آوري اطلاعات همچون پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و اندازه گيري عيني داده ها به تحليل زنجيره ارزش فرآيندهاي توليدي و تعيين ماتريس نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدات خوشه (اسوات) پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از ابزارهاي مدل سازي خوشه صنعتي بروش يونيدو، مدل پيشنهادي خوشه براي خوشه صنعتي قطعات خودرو تبريز طراحي و ارایه گرديده است.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که واحدهاي کوچک و متوسط توليد کننده قطعات خودرو به دليل عدم مشارکت گروهي در ساخت و ارایه محصولات با مارک مشترک، پایين بودن سرمايه اجتماعي، عدم روابط سالم در بين توليدکنندگان، ضعف روابط بين واحدها با تامين کنندگان، بازار و ارایه دهندگان خدمات توسعه کسب و کار و نيز عدم ارتباط صحيح با مراکز علمي و پژوهشي، نتوانسته اند از پتانسيل هاي موجود خود بهره برداري نمايند، لذا از نظر درآمد در وضعيت نامناسبي قرارگرفته اند و بسياري از واحدها در آستانه ورشکستگي و تعطيلي مي باشند. به نظر مي آيد چنانچه مالکان و مديران بنگاه ها بتوانند در چارچوب استراتژي خوشه و برنامه هاي عملي ارایه شده همکاري هاي لازم را بنمايند در ظرف مدت زماني ۳ الي ۴ سال آينده به وضعيت مطلوب دست خواهند يافت. مدل ارایه شده مي تواند با اندکي تغيير و تعديل در ساير خوشه ها به کار گرفته شود.