سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن حمیدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
احمد رضا بلندی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سعید کفایی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسین علوی شهری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

آلودگی غده های بذری و انتقال بیماریها از مشکلات اساسی تولید محصول سیب زمینی می باشد. لذا راندمان تولید سیب زمینی به وارد کردن بذور سالم و گواهی شده بستگی دارد که خود سبب بروز مشکلا تی در رابطه با سازگاری ارقام وارداتی و سن فیزیولوژیکی غده ها می شود. برای رفع برخی از این مشکلات از بذر حقیقی سیب زمینی استفاده می شود. به منظور ارزیابی پروژنی های حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی، تعداد ۶ پروژنی به دو روش شامل کشت مستقیم در مزرعه و کشت در گلخانه و سپس انتقال نشاء در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح ۱ % بین پروژنی های مورد مطالعه وجود دارد به طوری که پروژنی های P1 ،P5 و P4 به ترتیب با عملکرد ۲۹/۱، ۲۸/۲ و ۲۶/۷ تن در هکتار بهترین پاسخ را نشان دادند. در این آزمایش بین روش های کاشت اختلاف معنی داری مشاهده گردید. روش انتقال نشاء نسبت به روش کشت مستقیم در مزرعه ، به دلیل کاهش سبز شدن بذور ، عدم یکنواختی سبز شدن گیاهچه ها، درصد تلفات بالای آنها در مراحل اولیه و کندی رشد بر روش اخیر برتری داشت.