مقاله مطالعه روند انتقال از عدم تزريق به تزريق هرويين در مصرف كنندگان مواد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۵۰ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه روند انتقال از عدم تزريق به تزريق هرويين در مصرف كنندگان مواد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله وابستگي به هرويين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمدي واصل مسيب
جناب آقای / سرکار خانم: قنادي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: تزريق مواد يك زنگ خطر جدي است كه با عوامل مختلفي مرتبط است. هدف از اين مطالعه تعيين طول زمان و عوامل تاثيرگذار انتقال از عدم تزريق به شروع تزريق هرويين در بين مصرف كنندگان مذكر بود.
روش كار: روش مطالعه گروهي گذشته نگر بود كه در سال ۱۳۸۶ در كل كشور اجرا شد. آزمودنيهاي پژوهش در شروع مطالعه هرگز تزريق هرويين نداشتند. جامعه آماري شامل ۷۷۴۳ نفر (۴۰۲ زن، ۷۳۴۱ مرد) مصرف كننده وابسته به مواد بود كه از بين آنها ۱۶۴۱ نفر مرد مصرف كننده هرويين به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده هاي پژوهش با استفاده از پرسشنامه ارزيابي سريع وضعيت سوء مصرف مواد بدست آمد.
نتايج: نتايج مطالعه نشان داد كه از بين ۱۶۴۱ نفر مصرف كننده هرويين، ۵۹۱ نفر تزريق هرويين داشتند (نرخ بروز تزريق در عرض ۵/۶ سال ۳۶ درصد بود) و پيش بيني كننده هاي اصلي تزريق هرويين؛ مجرد بودن، بيكاري، شروع مصرف مواد در جمع دوستان و سن پايين شروع مصرف هرويين بود.
نتيجه نهايي: اين مطالعه حاكي است چندين عامل خطر تزريق هرويين را افزايش مي دهد،كه بايد مداخلات پيشگيرانه اين عوامل خطرزاي شروع تزريق را در مصرف كنندگان هرويين مورد توجه قرار داد.