سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عادل غدیری – پژوهشگر. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی,
آنیتا بیرجندی – کارشناس ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور مطالعه روند تغییرات کارایی مصرف آب در تیمار های مختلف دورآبیاری و کود نیتروژنه در لوبیا قرمز رقم (D-81083) ، آزمایشی درایستگاه تحقیقات بروجرد در سال ۱۳۸۲ به اجراء درآمد . طرح آزمایشی به کار گرفته شده دراین پژوهش کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود . عامل دور آبیاری با چهار سطح (I4 =90mm ،I3 =72mm ،I2 =54mm ،I1 =36mm) تبخیر تجمعی از تشتک کلاس A در کرت اصلی و کودنیتروژنه از منبع اوره با سه سطح (N2 = 50 kg/ha ،N1 = 0 kg/ha هنگام کاشت به صورت استارتر و N3 =100 kg/ha که ۵۰ کیلوگرم آن به صورت استارتر و ۵۰ کیلوگرم دیگر به صورت سر ک درشروع مرحله گلدهی )،در کرت فرعی قرار گرفت . در بین تیمارهای آبیاری حد اکثر کارایی مصرف آب به I2 (با میزان آب مصرفی ۶۷۰۴ متر مکعب در هکتار و ۵۴ میلی مترتبخیر ) با میانگین ۰/۳۵۶ کیلو گرم بر متر مکعب اختصاص داشت که با سایر تیمارها اختلاف معنی داری را نشان نداد . در بین مصرف مقادیر مختلف کود نیتروژن نیزتفاوت معنی داری بین تیمار ها مشاهده نشد ،بیشترین کارایی مصرف آب با میانگین ۰/۲۶۸ کیلو گرم بر متر مکعب در تیمار N حاصل شد . همچنین اثر متقابل بین سطوح مختلف کود نیتروژن و دور آبیاری، فاقد تفاوت معنی دار با یکدیگر بود . بیشترین کارایی مصرف آب در تیمار I2N2 با میانگین ۰/۳۶۱ کیلوگرم بر متر مکعب، به دست آمد.