سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیده رویا مصطفویان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت . دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت اله پیردشتی – استادیار گروه زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمودرضا رمضانپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ( ساری)
عباسعلی اندرخور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقلت کشاورزی و منابع طبیعی مازندران (ساری)

چکیده:

تولید محصول در سطح بازدهی مطلوب در خاکهای آهکی و خاکهایی با pH بالا، همواره با مشکلاتی مواجه بوده است . بخش مهمی از این مشکلات از آنجا ناشی می شود که در این خاکها به علت وجود pH بالا و غلظت زیاد یون کلسیم، عناصر غذایی که قابلیت جذب آنها وابسته به pH است، مانند ) Fe ، Zn ، Mn ، P و عناصر دیگر ) به صورت ترکیب های نامحلول و غیر قابل استفاده برای گیاهان در می آید ) ).Deluca et al, 1989 بسیاری از محققین گزارش کرده اند که مصرف گوگرد و تولید اسید سولفوریک در نتیجه اکسایش آن، باعث کاهش pH ، تامین سولفات مورد نیاز گیاهان و افزایش قابلیت جذب فسفر و عناصر کم مصرف در خاکهای آهکی و قلیایی می شود(Dawood et al,( 1985 ، همچنین قارچهای میکوریزا رشد گیاهان را عمدتا " بوسیله بالا بردن جذب عناصر غذایی افزایش می دهند ( Powel et al, 1984 ) نقش عمده قارچ در این همزیستی ها، جذب و انتقال عناصر غذایی بویژه فسفر به گیاه میزبان است .Shnyreva et al, 1994 افزایش جذب روی و مس توسط گیاهان میکوریزی نیز در بسیاری از آزمایشها به اثبات رسیده است ) ).Al-Karaki et al, 1997 البته برخی از آزمایشها نیز بیانگر کاهش جذب روی توسط گیاهانمیکوریزی هستند( Goh et al, 1997 )افزایش غلظت آهن در اندام هوایی گیاهان میکوریزی Purakayastha et al, 1998 ( و نیز کاهش آن در برخی از آزمایشها مشاهده شده است . لذا با توجه به آهکی بودن اغلب خاکهای ایران وحساسیت زیاد گیاه سویا نسبت به کمبود روی، آهن و منگنز ( ملکوتی و طهرانی، ) ۱۳۷۹ میزان تاثیر کودهایبیولوژیک میکوریزا و تیوباسیلوس در افزایش جذب عناصر غذایی مورد بررسی قرار گرفت