سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داوود آزادفر – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
لیلا کریمی – کارشناس ارشد دانشگاه گرگان، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب
فاطمه رفیعی – کارشناس ارشد دانشگاه گرگان، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب

چکیده:

مدت زمان مدیدی است که صنوبرها به عنوان گونههای سریعالرشد جهت تولیـد چـوب در ایـران کاشـته شـده انـد . در ایـن راستا گونههای غیر بومی بسیاری نیز به کشور وارد و در نواحی مختلف اکولوژیـک در قالـب طـرح هـای آزمایـشات تحـت مطالعه هستند . هدف این پژوهش معرفی بهترین گونه و سن قطع بر اساس مشخصات رویشی در منطقه گرگان است . در این راستا از هر ۳ گونه غیر بومی و ۱ گونه بومی تعداد ۲۵ اصله درخت قطع و بعد از تهیه دیسک در فواصل مختلف تنه مطالعـه گردید . تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که اختلا ف معنیداری بین رویش قطری و ارتفاعی گونهها در منطقه وجـود دارد و به طور کلی میتوان گفت که گونه P. Euroamericana دارای بهترین رویش قطری و ارتفاعی بوده و از سـن ۸ سالگی به بعد رویش جاری سالیانه و متوسط رویش بر حسب سن آن کاهش مییابد