مقاله مطالعه ريخت شناسي و ريخت زايي در سه گونه از Arabidopsis ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه ريخت شناسي و ريخت زايي در سه گونه از Arabidopsis ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريخت شناسي
مقاله ريخت زايي
مقاله آرابيدوپسيس
مقاله مريستم زايشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي خانيكي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجعفري مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسون بهبودي بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صفات ريخت شناسي اندام هاي مختلف گونه هاي جنس Arabidopsis در ايران شاملA. thaliana ، Heynh ،A. pumila Steph و A. wallichii Hook & Thoms مورد بررسي قرار گرفت. کرک هاي اندام هاي هوايي سه گونه با کمک ميکروسکوپ تشريحي مطالعه شد. از صفات ريختي جدا کننده گونه ها مي توان به شکل کرک ها، شکل برگ هاي پايه اي و ساقه اي، طول ميوه، حالت ميوه، وجود کرک در ميوه و دمگل و رنگ گلبرگ ها اشاره نمود. صفات تشريحي ساقه و برگ گونه هاي مورد پژوهش با ميکروسکوپ نوري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در ساقه صفاتي مانند شکل ساقه در برش عرضي، ضخامت پوست، وجود بافت نگهدارنده در اطراف بافت آبکش، تعداد دسته جات آوندي و مواج بودن استوانه مرکزي در سه گونه قابل تفکيک بود. در برگ صفاتي مانند شکل برگ در مقطع عرضي، تعداد لايه هاي پارانشيم نرده اي، يکنواختي بافت مزوفيل و تراکم کرک ها در سه گونه تفاوت داشت. در مطالعه مريستم زايشي گونه ها بجز گونه A. wallichii تفاوت بارزي در ساختار مريستمي گونه ها مشاهده نگرديد. تنها تفاوت در اندازه مريستم زايشي بين دو گونه و تعداد گل هاي توليد شده از آنهاست.