سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید صمدیان فرد – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
سیاوش انصاری – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
محمدعلی قربانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

منحنی های شدت، مدت، فراوانی یکی از اساسی ترین نیازها در طرح ها و مطالعات و پروژه های آبی می باشد. بدین منظور با توجه به وجود پروژه های متعدد آبی در حال مطالعه و یا اجرا شده در دشت تبریز، ایستگاه سینوپتیک تبریز در این تحقیق انتخاب گردید. آمار رگبارهای مستقل آن با زمان جزئی ۱۵ دقیقه از سال ۱۳۴۵ لغایت ۱۳۸۱ استخراج و سپس با استفاده از حداکثر شدت سالیانه برای هر زمان جزئی، حداکثر شدت بارندگی با دوره بازگشت های مختلف به دست آمد. سپس برای برازش داده های حداکثر شدت بارندگی با دوره های بازگشت مختلف سه مدل ریاضی مورد بررسی قرار گرفتند با مقایسه خطای استاندارد سه مدل ریاضی، بهترین مدل انتخاب و با استفاده از آن منحی های شدت، مدت و فراوانی ترسیم شد.