مقاله مطالعه زادآوري توده هاي طبيعي راش در دو شيوه جنگل شناسي تدريجي پناهي و تک گزيني (مطالعه موردي جنگل هاي سياهکل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه زادآوري توده هاي طبيعي راش در دو شيوه جنگل شناسي تدريجي پناهي و تک گزيني (مطالعه موردي جنگل هاي سياهکل)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حفره زادآوري
مقاله راش
مقاله روش تدريجي پناهي
مقاله روش تک گزيني
مقاله جنگل هاي سياهکل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار آريان
جناب آقای / سرکار خانم: پيام حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح چاي ميرمظفر
جناب آقای / سرکار خانم: همتي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تداوم و تحول در جنگل وابسته به استقرار و تحول زادآوري طبيعي در آن است، بنابراين آينده يک جنگل طبيعي وابسته به وضعيت کنوني زادآوري آن دارد. در اين تحقيق وضعيت استقرار زادآوري در دو روش تدريجي پناهي و تک گزيني در توده طبيعي راش مورد مطالعه قرار گرفت. جنگل مورد مطالعه در حوزه اداره منابع طبيعي شهرستان سياهکل و در طرح جنگلداري شنرود است. اين مطالعه در دو حوزه که يکي از آن ها در غالب روش پناهي و ديگري در غالب روش تک گزيني مورد بهره برداري قرار گرفت، با همديگر مورد مقايسه قرار گرفتند. پس از شناسايي منطقه، ۱۵ حفره ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر مربعي در هر روش انتخاب شد. پس از شناسايي حفره و مشخص کردن مرکز آن، ۲۰ متر در چهار جهت اصلي حرکت کرده و يک پلات ۴۰۰ متر مربعي ايجاد کرديم و مشخصه هاي کمي (تعداد نهال، ارتفاع نهال، قطر نهال) نهال ها در هر حفره را مورد اندازه گيري قرار داديم. آزمون استفاده شده در اين مطالعه آزمون t-test بود. مقايسه فراواني کل و نتايج آزمون انجام شده نشان داد که تعداد کل زادآوري در روش تدريجي پناهي بيشتر از روش تک گزيني مي باشد و درصد زادآوري راش در روش تدريجي پناهي نسبت به روش تک گزيني بيشتر مي باشد، يعني جامعه خالص تري را نسبت به روش تک گزيني دارد. درصد زادآوري ساير گونه ها در روش تک گزيني نسبت به روش تدريجي پناهي بيشتر بود، يعني زادآوري در روش تک گزيني آميخته تر از روش تدريجي پناهي بوده، در مورد تعداد زادآوري داراي ارتفاع کوچک تر از ۱٫۳۰ cm تفاوت معني داري بين دو روش مشاهده نشد ولي تعداد نهال داراي ارتفاع بيشتر از ۱٫۳۰ cm در روش تدريجي پناهي بيشتر از روش تک گزيني بود. تعداد نهال در طبقات قطري  5/1سانتي متري در هر دو روش حالت کم شونده دارد ولي شدت اين کاهش، در روش تدريجي پناهي نسبت به روش تک گزيني بسيار کمتر بوده به طوري در روش تک گزيني تنها در دو طبقه قطري نهال مورد اندازه گيري قرار گرفت، ولي در روش تدريجي پناهي در هر ۴ طبقه قطري  نهال ديده مي شود.