مقاله مطالعه زمينه هاي مرتبط با جامعه پذيري در خانواده و عزت نفس زنان متاهل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۶۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه زمينه هاي مرتبط با جامعه پذيري در خانواده و عزت نفس زنان متاهل
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه پذيري
مقاله عزت نفس
مقاله زنان متاهل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: دسترنج منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي مقايسه زمينه هاي مرتبط با جامعه پذيري گذشته با زمينه هاي فعلي بر عزت نفس زنان متاهل انجام شده است. در اين مطالعه كه به روش پيمايش صورت گرفته، ۴۰۰ نفر از زنان متاهل شهر لار مورد بررسي قرار گرفتند. چارچوب نظري مورد استفاده در اين مطالعه، نظريه كنش متقابل نمادين بوده است.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه از ۴۰۰ نفر زن متاهل، ۱۷٫۳ درصد داراي جامعه پذيري اقتدارگرايانه، ۶۶٫۴ درصد بينابين و ۱۶٫۳ درصد از زنان داراي جامعه پذيري دموكرات بوده اند. همچنين بر اساس نتايج بدست آمده، ۱۵٫۶ درصد از زنان احساس منفي، ۶۹٫۴ درصد احساسي متوسط و ۱۵ درصد از آن ها احساس مثبت نسبت به خود داشته اند. در تحليل چند متغيره عامل هاي جامعه پذيري گذشته توانسته اند در كل ۳۵٫۶ درصد از واريانس متغير وابسته و عامل هاي جامعه پذيري کنوني ۲۵ درصد از واريانس متغير وابسته را در جامعه آماري تبيين كنند.