سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حبیب الله ترشیزیان – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق-گروه زمین شناسی دانشگاه
سید رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نجمی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گسترده مورد مطالعه قسمتی از حوضه آبریز کشف رود در شمال خاوری ایران است. در این گستره تعدادی از سازندهای کربناته سخت نظیر مزدوران، معادل لار، تیرگان و نیز سازند تخریبی شوریجه برونزد دارد که بعلت فراهم شدن شرایط تشکیل کارست، سیمای کارستی بخود گرفته اند. بسیاری از اشکال ریخت شناختی کارست مانند گودال بسته، پیله، آون، کارن، دره کارستی، غار و چشمه دربرونزدهای سنگی فوق قابل مشاهده است. چشمه های کارستی موجود در این گستره بیشتر از نوع دائمی است و کیفیت آب آنها از نظر شرب و کشاورزی مناسب و بیشتر از نوع سولفاته منیزیم دار و بیکربناته منیزیم و کمی سدیم دار است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از عکسهای هوائی و ماهواره ای و نیز نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی در مقیاس های مختلف، مناطق محتمل کارستی مشخص و تفکیک گردیدند و سپس با انجام مطالعات صحرائی و نمونه برداریهای لازم، زمین ریخت شناسی گستره و ریخت های مختلف کارست در آن از دیدگاه وجود پتانسیل آب مورد توجه قرار گرفته است.