سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رویا زنوزی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
احمد خاکزاد – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده علوم زمین – گروه زمین شناسی
محمود مهر پرتو – پژوهشکده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

کانسار مس – طلا در محدوده مسجد داغی در شمال باختری ایران در استان آذربایجان خاوری واقع شده است. واحدهای رخنمون یافته در محدوده مورد مطالعه با ترکیب آندزیتی – تراکی آندزیتی و کوارتز اغلب حاصل فعالیت های ولکانیکی و ولکانیکی – رسوبی ترشیری می باشند که گستره پهناوری را در منطقه در بر می گیرند و توسط ستگهای نفوذی ائوسن بال قطع شده اند. مطالعات مینرالوگرافی در محدوده مورد مطالعه نشان دهنده وجود کانی سازی از نوع سولفیدی بخصوص سولفید مس است. که فرم کانی سازی بصورت رگه ای ، رگچه ای و استوک ورک دیده می شود کانی سازی سولفیدی غالب در منطقه از نوع پیریت بوده که در عمق با افزایش کالکوپیریت و کالکوپیریتیت مواجه هستیم مطالعه پاراژنز کانیهای گانگ و دگرسانی در اطراف رگه های سیلیس نشان دهنده وجود کای سازی رگه ای مس طلا دار است که رگه های طلا دار از نوع اپی ترمالی با سولفید بالا می باشند.کانی سازی طلا علاوه بر آنکه در زون های سیلیسی و سنگ میزبان سنگهای سیلیسی به شکل آزاد صورت گرفته در کانه های سولفیدی (کالکوپیریت)نیز بصورت انکلوزیون هایی (تا حدود ۱۵ میکرون) مشاهده می شود(که برای اولین بار در محدوده مشاهده گردید). کانی سازی گالن و اسفالریتدر بخش رگه اصلی دیده می شود و در بخش دگرسان شده وجود ندارد. کانه سازی سرب و روی در رگه های سیایسی و باریتی به مقدار کم دیده می شوند. مولیبدنیت به میزان بسیار کم در کنار کانسارهای رگه ای و استوگ ورک نشکیل شده است. بررسی این محدوده از نظر دگرسانی نشاندهنده وجود کانی های دگرسانی پتاسیک ، فیلیک ، فیلیک کربناته ، آرزیلیک و پروپلتیک است. همچنینی در اطراف رگه های مینرالیزه آثار دگرسانی سریسیتی ، سیلیسی کلریتی و آاونیتی بطور انتخابی نیز مشاهده میشود.