سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد بومری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

سنگ شناسی کانسار آهن سنگان شامل شیل، ماسه سنگ، سنگهای کربناته وسنگهای آذرآواری است. ای واحدهای سنگ شناسی بر اثر نفوذ باتولیت گرانیتی و دایک های اسیدس ائوسن پایانی الیگوسن دگرگون و دگرسان شده اند. اسکارنی شدن کربنات ها ، مشخصه مهم کانسار آهن و سنگان است که همبستگی نزدیکی با کانی سای آهن در آنجا دارد. دو نوع اسکارن در کانسار آهن سنگان قابل تشخیص است: ۱- اسکارن کلسیکی ۲- اسکارن منیزیمی . کربناتهای که طی دگرگونی مجاورتی و اسکارن زایی شکل گرفته اند قابل تقسیم بندی به انواع زیر هستند : ۱- مرمهای دولومیتی ۲- مرمرهای کلسیتی ۳- کلسیت اسکارنی ۴- دولومیت اسکارنی ۵- رگه های دیر تشکیل شده کربناته.
حدود ۴۰ نمونه از انواع کانیهای کربناته کانسار آهن سنگان برای تعیین ایزوتوپهای اکسیژن و کربن آنها در کشور ژاپن مورد تجزیه قرار گرفته اند. نتایج آنها نشان می دهد که مقادیر [متنن مقاله] در مرمرهای منطقه نسبتا بالا است. در حالیکه مقادیر [متنن مقاله] در گرانیت سنگان نسبت به مقادیر [متنن مقاله] در کربناتها پایین است. و مقادیر [متنن مقاله] انواع کانیهای کربناته کانسار سنگان در محدوده بین مقادیر ایزوتوپی گرتنیت و مرمرها قرا رمی گیرد. محاسبات موازنه جرمی ایزوتوپی همراه با شواهد سنگ شناسی و کانی شناسی در منطقه خاکی از حضور آب ماگمایی در کانسار آهن سنگان است.