سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیر مرتضی عظیم زاده – کارشناس ارشد مهندسین مشاور فرازآب

چکیده:

محدوده ساختگاه سد مهرانه رود تبریز در ۲کیلومتری جنوب گسل فشاری و لرزه ای تبریز قرار گرفته است. از طرفی ساختگاه سد بر روی رودخانه ای واقع شده است که شکل گیری آن بنابر بررسی های نو زمینساختی، ریخت زمینساختی و زمین شناسی ساختاری، تحت تاثیر جنبش های زمینساختی کواترنر و فعالیت یک گسل نرمال بوده است. این پدیده های زمینساختی کیفیت توده سنگ تکیه گاه چپ و سنگ بستر را به شدت کاهش داده و در مقابل بر تراوایی آنها افزوده اند. عوامل یاد شده همراه با احتمال رویداد زمین لرزه های ویرانگر در طول گسل تبریز، طراحی ایمن ساختمان سد و سازه های وابسته را تحت تاثیر قرار داده است.