سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
رضا عابدینی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الیگودرز ، الیگودرز، ایران
سیامک باقریان – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهریار ، تهران، ایران
مهدی مشعل – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اهواز ، ایران

چکیده:
نیروگاه و سد رودبار لرستان در ناحیه چین خورده زاگرس و بر روی رودخانه رودبار در 100 کیلومتری جنوب الیگودرز قرار دارد. منطقه مورد مطالعه در پهنه زاگرس مرتفع واقع شده است. این زون یک نوار به شدت خرد شده به پهنای بین ١١ تا ١١١ کیلومتر میباشد، که از جنوب غرب به نوار چین خرده زاگرس و از شمال شرقی به گسل اصلی زاگرس و پهنه سنندج سیرجان محدود گردیده است. حفر گمانه ها و آزمایشات نفوذپذیری (لوژان) و نتایج مرتبط با تغییرات نفوذپذیری تا حد زیادی فرضیه فوق را کم رنگ نمود. میانگین نفوذپذیری توده سنگ درتکیهگاه راست 35 لوژن در بستر رودخانه 6 لوژن و در تکیه گاه چپ 22 لوژن میباشد. از نقطه نظر شاخص کیفی سنگ (RQD) توده سنگ برمبنای حفاریهای اکتشافی صورت پذیرفته شرایط مطلوبی ارائه نداده، میانگین ارائه شده برای اغلب گمانهها کیفیت متوسط تا بد را نشان میدهد.