سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا عباسی – دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:

در این گزارش ترکیب مر، سیس تری کلرو تریس دی متیل سولفوکسید رودیم سنتز شده و توسط روش تک بلور پراش پرتو ایکس شناسایی شد. این کمپلکس در سیستم اورتورومبیک با گروه فضایی(۶۱ . No.) Pbca سلول واحد با مشخصات (فرمول در متن اصلی مقاله) تعیین ساختار شد. درساختار کریستالی این کمپلکس، یون رودیم به دو اتم اکسیژن و یک اتم سولفور از سه مولکول دی متیل سولفوکسید متصل شده است که دو موقعیت سولفور در آن نسبت به هم در وضعیت سیس قرار دارند، و همچنین سه اتم کلر در موقعیت مر متصل شده اند که آرایش اکتاهدرالی به این کمپلکس داده است