سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی رزم‌آرا – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ساختار، فواصل بین اتمی، عدد همارایی و نظم و بی نظمی در تعدادی از سولفوسالت های نقره و محلول های جامد بین آنها، با استفاده از روش های طیف سنجی XANES و EXAFSمورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. اطلاعات حاصل فهم عمیق تری از رفتار این کانی ها و مشابه ساختگی آنها، به ویژه در دمای بالا امکان پذیر ساخت. در مورد کانی میارژیریت، تغییرات تقارن در طی تغییر فازها از گروه فضایی Fm3m به A2la با دوباره نظم گرفتن اتم ها مشخص شد. در دماهای بالا، فاصله اتم های Ag-S و Sb-S برابر ۲/۸۲۸۲A با عدد همارایی۶، در سیستم کوبیک قرار گرفته درصورتی که در دمای پایین، اتم های Ag-S به فاصله ۲/۵۱A با عدد همارایی۳، در گروه فضایی A2/a نظم پیدا می کنند. در اسمیتیت داده های ساختاری حاصل از مطالعات EXAFS فاصله اتمی As-S را ۲/۲۹A با عدد همارایی۲، اما فاصله بین اتم ها در As-As را با همان عدد همارایی برابر ۳/۵۳A مشخص نموده و نیز فاصله اتم های As-Ag را برابر ۳/۵۸A با عدد همارایی۲ ولی با عدد همارایی۴ برابر ۳/۹۲A تعیین نمود. نکته قابل توجه در محلول جامد های بین اسمیتیت- میارژیرایت این است که عدد همارایی به ۳ تغییر می یابد و فاصله بین اتم های As-S نیز به ۲/۲۸A کاهش می یابد که نشان دهنده ایجاد فازهای جدید است. در شاپباکیت که در گروه فضایی Fm3m متبلور می شود، فواصل بین M-S برابر ۲/۸۲۹۳A با عدد همارایی۶ تعیین شد، اما این باندها در محلول جامد بین میارژیرایت- شاپباکیت به دلیل شعاع یونی بزرگتر Bi نسبت به Sb به ۲/۸۳۶۹A افزایش می یابد.