مقاله مطالعه ساختار جمعيتي قارچ Gnomonia leptostyla عامل بيماري آنتراکنوز گردو در استان آذربايجان شرقي به روش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه ساختار جمعيتي قارچ Gnomonia leptostyla عامل بيماري آنتراکنوز گردو در استان آذربايجان شرقي به روش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتراكنوز گردو
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله ساختار جمعيتي
مقاله قارچ
مقاله بيماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحي سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: جوان نيك خواه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري آنتراکنوز گردو يكي از مهمترين عوامل مهم خسارت زا به درختان گردو در نواحي مختلف دنيا و شايع ترين بيماري درختان گردو در مناطق مختلف گردوکاري ايران از جمله استان هاي شمالي، کرمانشاه، آذربايجان، خراسان، سمنان و کرج مي باشد. در اين تحقيق طي سال هاي ۸۴ و ۸۵ نمونه هاي برگي آلوده از مناطق مختلف استان آذربايجان شرقي جمع آوري گرديد. ۶۰ جدايه تک اسپور شده از قارچ عامل بيماري جهت مطالعه ساختار جمعيتي قارچ عامل بيماري بر اساس انگشت نگاري DNA به کمک تکنيک PCR-RFLP مورد مطالعه قرار گرفت. استخراج DNA قارچ با استفاده از روش Rapid Mini-Preparation از پودر ميسليومي قارچ انجام شد. براي انجام PCR از دو جفت آغازگر طراحي شده بر اساس توالي نوکلئوتيدي زير واحد ۱۸s-SrDNA و ناحيه ITS ريبوزومي استفاده گرديد. قطعات تکثير شده تحت تاثير آنزيم هاي برشي قرار گرفتند. از بين آنزيم هاي اندونوکلئازي مورد استفاده، سه آنزيم  Dra I، Sma I و Bsu II در ناحيه  SrDNAو آنزيم هاي Hinf I،Hind III  در ناحيه ITS موفق به برش قطعات گرديدند. نتايج نشان داد که از ميان قطعات برش داده شده توسط آنزيم هاي برشي، الگوي پديد آمده روي ژل آگارز براي كليه جدايه هاي مورد استفاده يکسان بوده و در حقيقت به نوعي همولوژي در ساختار جمعيتي اين قارچ مي توان تصور نمود.