سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب اقلیمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران – نارم
فاطمه رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران – نارم
علی چهرقانی – کارشناسی ارشد ، دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران – نارمک تهران
محمد حسین مهدیه – دانشیار ، دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران – نارمک تهران

چکیده:

در این مقاله فلز آلمینیوم در محیط آب مقطر تحت تابش چندین پالس لیزر (~۵ ns) Nd:YAG با شدت متوسط قرار گرفته استوساختار حفره ایجاد شده برروی سطح آن بررسی شده است در این آزمایش تاثیر شرایط مختلف لیزر بر اندازه و شکل حفرهایجاد شده بررسی شده است نتایج بدست آمده نشان میدهد که هندسه حفره ایجاد شده وابسته به مشخصه لیزر وتعداد پالسهای لیزر میباشد.