مقاله مطالعه ساختار قدرت در خانواده (مطالعه موردي: شهر لار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه ساختار قدرت در خانواده (مطالعه موردي: شهر لار)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله زنان
مقاله الگوي تصميم گيري
مقاله شيوه اعمال قدرت
مقاله ساختار قدرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنايت حليمه
جناب آقای / سرکار خانم: دسترنج منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي مقاله حاضر، مطالعه عواملي است كه مي تواند در ساخت قدرت در خانواده موثر باشد. در اين مطالعه كه به روش پيمايش انجام مي شود، ۳۰۷ نفر از زنان متاهل شهر لار مطالعه مي شوند. چارچوب نظري مورد استفاده در اين مطالعه، نظريه مبادله است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه ۲ درصد خانواده ها ساخت دموكراتيك دارند، ۸۸٫۶ درصد تا حدي داراي ساخت دموكراتيك اند و در ۹٫۴ درصد خانواده ها ساخت غير دموكراتيك حاكم است. از ميان متغيرهاي مورد مطالعه ، متغيرهاي سن ازدواج، تحصيلات زن، تحصيلات همسر، درآمد زن، طول مدت ازدواج، بعد خانوار و وضعيت اشتغال زن با متغير وابسته رابطه معنادار آماري دارند. در تحليل چندمتغيره نيز متغيرهاي مستقل موجود در مدل تحقيق، در كل ۶٫۹ درصد از واريانس متغير وابسته را در جامعه آماري تبيين مي كنند.