مقاله مطالعه ساختار و تنوع اجتماعات ماکروبنتيک در رودخانه حله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه ساختار و تنوع اجتماعات ماکروبنتيک در رودخانه حله
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي
مقاله پارامترهاي فيزيکوشيميايي
مقاله ماکرو بنتوز
مقاله تنوع زيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: اميري فاضل
جناب آقای / سرکار خانم: پذيرا عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: ممبيني شقايق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنوع و فراواني بي مهرگان آبزي بر حسب شرايط محيطي متفاوت مي باشند، بنابراين با توجه به حساسيت آنها نسبت به آلاينده هاي مختلف مي توان شرايط آب از نظر آلودگي را ارزيابي نمود. در اين مطالعه ترکيب و تنوع بي مهرگان رودخانه حله به منظور مشخص نمودن شاخص هاي زيستي در سال ۸۹-۸۸ (تابستان و زمستان) بررسي گرديد. رودخانه حله در منطقه حفاظت شده حله در استان بوشهر واقع شده است که از به هم پيوستن رودخانه هاي دالکي و شاپور تشکيل مي شود. علاوه بر آن استفاده از شاخص هاي بيولوژيک و تطبيق نتايج حاصل از آن با آزمايشات فيزيکوشيميايي تواما به کار گرفته شد تا اشتباهات و خطاها به حداقل امکان کاهش يابد. همچنين برخي شاخص هاي تعيين کيفيت آب که بر فيزيولوژي موجودات بنتوزي و نيز کيفيت آب اثرگذار هستند از قبيل (اکسيژن محلول، دما، شوري، pH) مورد سنجش قرار گرفتند. بر اساس نتايج به دست آمده از اين بررسي در مجموع ۹ گونه مربوط به ۴ رده از بيمهرگان کفزي آبهاي شيرين در منطقه شناسايي گرديد. بيشترين درصد فراواني بي مهرگان به‌ ترتيب مربوط به شکم پايان (Gastropoda)، حشرات (Insecta)، هيرودينه آ (Hirudinea)، اليگوکيت ها (Oligochaeta) بود. از ميان شکم پايان، Lymnaea persica گونه غالب در اکثر ايستگاه‌هاي مطالعاتي منطقه بود. جهت ارزيابي تنوع زيستي درشت بي مهرگان کفزي منطقه مورد مطالعه از شاخص شانون (‘H) و شاخص سيمپسون (l) استفاده گرديد. در نتيجه بيشترين و کمترين شاخص شانون در زمستان ثبت شده است. به منظور پي بردن به وضعيت اکولوژيکي منطقه از نظر ميزان آلودگي، از شاخص BMWP استفاده گرديد. نتايج وضعيت کيفيت آب بر اساس شاخص ذکر شده در بيشتر ايستگاههاي نمونه برداري ضعيف بود.