سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شبنم دادگستر – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس
احمد یزدانی – دانشگاه شهید بهشتی، تهران
محبوبه هوشیار – دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:

از آنجا که برای ترکیب Gd3In یک ساختار کریستالی مخلوط با ترکیب Gd2In گزارش شده و از سوی دیگر برای آن هیچگونه فاز مغناطیسی مشخصی . ،ساختار کریستالی این ترکیب را مشخص شد XRD گزارش نشده، اقدام به ساخت و بررسی ساختار کریسنالی و فاز مغناطیسی این ترکیب شد . با استفاده از طیف ساختار کریستالی مکعبی، به عنوان ساختار کریستالی این ترکیب گزارش می شود . همچنین اندازه گیری پذیرفتاری نشان می دهد که نظام فرو مغناطیس پایدارترین فاز مغناطیسی مربوط به این ترکیب می باشد