سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیدا بخشنده – کارشناسی ارشد چینه – فسیل پژوهشکده علوم زمین
سیدعلی آقانباتی – دکترای چینه – فسیل
فریده کشانی – دکترای چینه – فسیل
طیبه محتاط – دکترای چینه – فسیل

چکیده:

به منظور بازنگری سازند آب دراز درحوضه کپه داغ، مقطع تیپ این سازند مورد مطالعه چینه شناسی قرار گرفته است. لیتولوژی عمده این سازند شیل خاکستری مایل به آبی تشکیل شده است و ضخامت آن ۲۸۶/۸۶ متر اندازه گیری شده است . این سازند دارای امتداد N45W و شیب ۸۰SW می باشد و مرز زیرین آن با سازند آیتامیر همراه با ناپیوستگی و مرز بالایی آن با سازند آب تلخ به صورت هم شیب و پیوسته می باشد دراین مطالعات ۲۶ گونه فرامینیفرپلانکتونی از ۱۱ جنس شناسایی و معرفی شده است براساس فرامینیفرهای پلانکتونی شناسایی شده سن سازند آب دراز تورونی پیشین _ کامپانین پیشین تعیین شده است.