سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌ شناسی نفت – دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس ارشد نموداری دینی شرکت ملی حفاری ایران
بهرام علی‌زاده – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در مطالعه حاضر سازنده پابده در میادین نفتی زیلائی پمورد مطالعه ژئوشیمیایی قرار گرفت و از طریق نمودارهای پترو فیزیکی ، مقدار و بلوغ حرارتی ماده آلی مقایسه گردید. در این میدان سازند پابده متشکل از سنگ آهک طوسی، مارن و شیل می‌باشد . تعداد ۳۵ تن به حفاری توسط دستگاه ROCK-EVAL6 مورد آنالیز قرار گرفت. نمودارهای ژئوشیمیایی تعبیه شده مقدار ماده آلی TOC را ۰/۲% تا ۲/۸% نشان می‌دهد. کروژن تعیین شده در نمونه‌ها از نوع II و III و بلوغ ماده آلی در محدوده پنج تن نفت قرار دارد. در این میدان سازنده پابده به ۳ زون A B وC تقسیم‌بندی شده که در زون A و C هیدروکربن زائی صورت نگرفته است. زون B با لیتولوژی شیل و مارن با TOC حداکثر ۲/۸% و T MAX پیش از ۴۳۰ C در محدوده نفت زایی قرار می‌گیرد. با تلفیقی از نمودارهای ژئوشیمیایی مشخص می‌شود که بخش B از سازند پابده در شرایط پیشروی و دو بازی دیگر در شرایط پس‌روی در زمان رسوب‌گذاری بود از. بنابراین ماده آلی در می‌سازد مخلوطی از نوع دریایی و قاره ای است. ضمناً نمودار S1 به روی TOC برجا بودن هیدروکربن‌های موجود در سازنده پابده را تأیید می‌کند. استفاده از نمودارهای پترو فیزیکی (مقاومتی بساطی) برای محاسبه TOC از طریق روش log R مورد استفاده قرار گرفتند. مقایسه ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی TOC در ZE#5 (میدان زیلائی) نشان می‌دهد که روش پترو فیزیکی همخوانی خوبی با روش ژئوشیمیایی دارد. مقدار LOM به‌دست‌آمده از طریق روش log R برای اولین بار در ایران محاسبه و برابر ۱۱ و در محدوده پنجره نفتی قرار گرفت. تمامی این شواهد سازند پابده را در میدان زیلائی در رده خوب تا خیلی خوب قرار می‌دهد.