مقاله مطالعه سرواپيدميولوژيک هپاتيت نوع C در زندانيان زندان شهرستان شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۲۳ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه سرواپيدميولوژيک هپاتيت نوع C در زندانيان زندان شهرستان شهرکرد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زندانيان
مقاله معتادان تزريقي
مقاله هپاتيت نوع C
مقاله اليزا
مقاله شهرکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاج بخش الهه
جناب آقای / سرکار خانم: پايدار فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استفاده کنندگان از مواد مخدر تزريقي، يک جمعيت مخفي هستند که غالبا به صورت غيرقانوني در جمعيت هاي پنهاني و گروه هاي پرخطر عضويت دارند و احتمال ابتلا به عفونت هاي ويروسي ناشي از تزريق مواد مخدر در اين افراد بالا مي باشد. در اين مطالعه با توجه به اين که از جمله گروه هاي پرخطر در معرض ابتلا به عفونت هاي ويروسي به ويژه آلودگي به ويروس هپاتيت نوع C افراد زنداني مي باشد، بررسي سرواپيدميولوژيک عفونت  HCV در زندانيان شهرستان شهرکرد مدنظر قرار گرفت. هدف از پژوهش بررسي شيوع HCV-Ab در زندانيان و معتادان تزريقي زندان شهرستان شهرکرد مي باشد.
مواد و روش ها: از کل زندانيان که ۶۰۰ نفر مي باشند نمونه سرم تهيه گرديد و از طريق آزمون سرمي اليزا شيوع سرولوژيکي ويروس HCV ارزيابي شد. همچنين رابطه وجود HCV-Ab با فاکتورهاي خطرساز از قبيل: جنسيت، تاهل، سابقه اعتياد غيرتزريقي و تزريقي، سابقه قبلي زنداني شدن، سابقه خال کوبي، سابقه دريافت خون و يا فاکتورهاي خوني، سابقه تماس جنسي مشکوک و سابقه آگاهي زندانيان با راه هاي انتقال هپاتيت نوع C، مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: پس از آنجام آزمون اليزا با استفاده از کيت اليزاي HCV-Ab بر روي ۶۰۰ نمونه سرم اخذ شده از زندانيان و معتادان تزريقي شهرستان شهرکرد ۷۶ نمونه در آزمون اليزا واکنش سرمي مثبت نشان دادند که ميزان آلودگي به HCV، ۱۲٫۶۶% برآورد گرديد. درصد ميزان آلودگي به HCV، جنسيت، وضعيت تاهل، افراد معتاد غيرتزريقي و تزريقي، سابقه قبلي زندان، سابقه خال کوبي، سابقه حجامت، سابقه دريافت خون و يا فاکتورهاي خوني، سابقه تماس جنسي مشکوک و ميزان آگاهي از راه هاي انتقال HCV به ترتيب: ۸٫۱۶%، ۱۰٫۶۶%، ۸۳/۵%، ۹٫۱۶%، ۷٫۳۳%، ۰٫۳۳%، ۲٫۱۶%، ۱٫۰%، ۱۰٫۵% در بين زندانيان گزارش شد. اما بين آلودگي به HCV و جنسيت، تاهل، دريافت خون و يا فاکتورهاي خوني، تماس جنسي مشکوک، آگاهي از راه انتقال HCV ارتباط معني داري مشاهده نگرديد. ولي بين آلودگي به HCV و اعتياد، نوع اعتياد، سابقه زنداني شدن، سابقه خال کوبي و گروه سني ارتباط آماري معني داري مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: تاييد نتايج وجود رابطه معني دار ميان وجود عفونت HCV با اعتياد، نوع اعتياد، سابقه زنداني شدن، سابقه خال کوبي و گروه سني و عدم مشاهده رابطه آماري معني دار با ساير فاکتورهاي خطر ساز مورد مطالعه و همچنين شناسايي درصدهاي متفاوتي از وجود HCV  در اين افراد به انجام مطالعات تکميلي در جمعيت هاي بزرگتر نياز دارد.